AdOcean

Statistiky

IABPoměr efektivity reklamních kampaní v systému AdOcean je prováděn na základě prověřeného výzkumu firmy Gemius SA - gemiusDirectEffect. Tato integrace systému umožňuje získání nejvyšší možné kvality v oblasti metodologie shromažďování a prezentace výsledků reklamních kampaní. Měření všech ukazatelů je prováděno výjimečně rychle - data jsou přístupná s dvouhodinovým zpožděním. Ukazatele jako jsou všechna kliknutí, všechna zobrazení a emise (pokusy o zobrazení) jsou přístupná online, bez jakéhokoliv zpoždění, souhrně pro celou kampaň nebo pro konkrétní příkazy.

Statistiky jsou k dispozici pro:

 • administrátory systému (uživatele),
 • inzerenty (statistiky pro celou kampaň),
 • vydavatele (část statistik, která se týká reklamního prostoru daného vydavatele),
 • agentury (přístup ke statistikám několika vydavatelů)
 • obchodníky.

Takový přístup k údajům kampaně usnadňuje komunikaci mezi vydavateli, agenturou a inzerenty.

Reporty

U každé kampaně je také možnost exportu dat do souborů xls, csv nebo pdf.
Navíc mohou být periodické reporty (v polské, české, anglické, německé, maďarské nebo ruské verzi) odesílány automaticky pomocí systému na uvedené emailové adresy (připsané ke kampani, inzerentovi, agentuře či vydavateli). Periodické reporty se mohou odesílat v libovolnou hodinu, libovolného dne, týdne či měsíce nebo také po ukončení celé kampaně.

PDF Report - ukázka:

ukazkova_kampan.pdf

Dostupné ukazatele:

(Všechna umístění, kategorie či formáty lze třídit a porovnávat dle níže uvedených dostupných ukazatelů a pohodlně sledovat pomocí celé řady speciálních tabulek (rankingy). Statistiky pro každý ukazatel jsou dostupné pro libovolný časový interval (lze nastavit i vlastní)).

expand all
 • UCTR (User Click Through Ratio):
  Koeficient zobrazující podíl návštěvníků (cookie), kterým byla zobrazena reklama a kteří na ni kliknuli. UCTR = (UC / Dosah) x 100%
 • CTR d.i. (Click Through Ratio direct impact):
  Koeficient zobrazující podíl zobrazení cookie, které vedli k prvnímu kliknutí během časového limitu 2 hodin od zaznamenání relevantního zobrazení reklamy. CTR d.i. = (první kliknutí provedená během dvou hodin od zobrazení / zobrazení cookie) x 100%
 • Frekvence kliknutí / Dosah:
  Prezentuje poměr mezi dosahem a počtem kliknutí. Poznámka: Statistiky pro SUC a CR-U budou počítány pouze pokud byly definovány landing pady a statistiky pro UA-pv a AR-U pouze pokud byly definovány akce.
 • Frekvence zobrazení / Dosah:
  Prezentuje poměr mezi dosahem a frekvencí zobrazení. Poznámka: UA-pv statistiky budou počítány pouze pokud byly definovány akce.
 • Frekvence:
  Prezentuje průměrný počet zobrazení reklamních formátů na jednoho návštěvníka (cookie).
 • TTC (Time To Click):
  Prezentuje průměrný čas, který uběhnul od zobrazení cookie do prvního kliknutí. Jestliže je započítáno více zobrazení a provedeno více prvních kliknutí, pak pouze první kliknutí ze všech je bráno v potaz během vypočítávání TTC
 • TTA-pc (Time To Action - post-click):
  Prezentuje průměrný čas, který uplynul od prvního kliknutí do provedení akce post-click. Jestliže návštěvník (cookie) provedl několik akcí post-click (všechny po tom samém kliknutí), pak při počítání TTA-pc je brána v potaz pouze první z nich. Poznámka: Statistiky budou počítány pouze pokud relevantní akce byly definovány
 • AR-U (Action Rate - Users):
  Koeficient zobrazující podíl návštěvníků cookie, kteří provedli akci post-click po prvním kliknutí. Poznámka: Statistiky budou počítány pouze pokud relevantní akce byly definovány.
 • AR-V (Action Rate - Views):
  Koeficient zobrazující podíl prvních kliknutí, které vedli k akcím post-click. Poznámka: Statistiky budou počítány pouze pokud relevantní akce byly definovány
 • CR-V (Conversion Rate - Views):
  Ukazatel popisující procento kliknutí, která skončila úspěšně (např. skončila přechodem na cílovou stránku během 5 minut po kliknutí). Je to poměr úspěšných kliknutí a počtu kliknutí cookie
 • CR-U (Conversion Rate - Users):
  Ukazatel popisující procento návštěvníků (cookies), kteří přešli na cílovou stránku přímo po kliknutí na formát. Je to poměr počtu návštěvníků (cookies), kteří dosáhli cílové stránky během 5 minut od kliknutí (SUC), a počtu návštěvníků (cookies), kteří klikli na reklamu (UC)
 • UA-pc (Users Action - post-click):
  Prezentuje počet návštěvníků (cookies), kteří provedli akce post-click. Poznámka: Statistiky budou počítány pouze pokud relevantní akce byly definovány
 • UA-pv (Users Action - post-view):
  Prezentuje počet návštěvníků (cookies), kteří provedli akce post-view. Poznámka: Statistiky budou počítány pouze pokud relevantní akce byly definovány
 • UA (Users Action):
  Prezentuje počet návštěvníků (cookies), kteří provedli libovolnou z nadefinovaných akcí. Poznámka: Statistiky budou počítány pouze pokud relevatní akce byly definovány
 • Akce-pv:
  Prezentuje počet počet akcí, které nejsou akcí post-click, provedených návštěvníkem (cookie) po zobrazení reklamního formátu, s ohledem na časový limit pro akci post-view. Výchozí hodnota časového limitu je 5 dnů. Poznámka: statistiky budou počítány pouze pokud relevantní akce byly definovány
 • Akce-pc:
  Prezentuje počet akcí provedených návštěvníkem (cookie) po předcházejícím kliknutí návštěvníka na reklamu s ohledem na časový limit pro akci post-click. Výchozí hodnota časového limitu je 5 dnů. Poznámka: Statistiky budou počítány pouze pokud relevantní akce byly definovány
 • Akce:
  Prezentuje počet provedených zobrazení (page views) webové stránky, jejíchž podstránky jsou v systému definované jako akce, návštěvníkem cookie, po zaznamenání relevantního zobrazení reklamy. Číslo je součtem post-click a post-view akcí. Poznámka: Statistiky budou počítány pouze pokud byly relevantní akce definovány.
 • SUC (Succesful User Clicks):
  Prezentuje počet počet návštěvníků (cookies) kteří provedli úspěšná kliknutí, tj. navštívíli cílovou stránku během 5 minut od kliknutí na reklamní formát. Poznámka: Statistiky budou počítány pouze pokud byl příslušný landing pad definován pro formáty/kampaň
 • Úspěšná kliknutí:
  Prezentuje počet kliknutí, která přivedla uživatele na cílovou stránku kampaně (tzv. landing pad) a při kterých se úspěšně načetl script gemiusTraffic na klientovo stránce Pozor: Statistika se bude sčítat pouze v případě definování landing padů pro formát/kampaň
 • Všechna UC:
  Prezentuje součet návštěvníků (cookie), kteří kliknuli na reklamní formát. Číslo je ekvivalentní počtu (prvních) UC.
 • UC (User Clicks):
  Prezentuje počet návštěvníků (cookies), kteří kliknuli během prvních dvou hodin od zaznamenání jeho relevantního zobrazení na reklamní formát. Toto číslo je ekvivalentní všem UC.
 • Následná UC:
  Prezentuje počet návštěvníků (cookies), kteří kliknuli na relevantní reklamní formát znovu
 • Všechna kliknutí:
  Prezentuje součet všech kliknutí cookie a non-cookie
 • Následná kliknutí:
  Prezentuje počet kliknutí cookie, která byla provedena v průběhu 2 hodin od zaznamenání relevantního prvního kliknutí.
 • Kliknutí non-cookie:
  Prezentuje počet kliknutí na reklamu v případě, že profil prohlížeče internetových uživatelů neakceptuje cookies. Taková kliknutí nejsou brána v potaz při počítání ukazatelů jiných, než je 'zobrazení non-cookie'.
 • Kliknutí cookie:
  Prezentuje počet kliknutí na reklamu v případě, že prohlížeč internetových uživatelů akceptuje cookies. Kliknutí cookie je také součtem prvních a následných kliknutí.
 • Dosah:
  Prezentuje dosah kampaní, tj. počet návštěvníků (cookies), kterým byla zobrazena reklama.
 • Zobrazení non-cookie:
  Prezentuje počet zobrazení reklamního formátu v případě, že profil prohlížeče internetového uživatele neakceptuje cookies. Taková zobrazení nejsou brána v potaz při počítání ukazatelů jiných než 'počet zobrazení non-cookie'.
 • Zobrazení cookie:
  Prezentuje počet zobrazení reklamy, v případě že návštěvníkův prohlížeč akceptuje cookie
 • CTR (Click Through Ratio):
  Koeficient zobrazující podíl zobrazení cookie, která vedla ke kliknutí cookie. CTR = (kliknutí cookie / zobrazení cookie) x 100%
 • Frekvence kliknutí / AR-U:
  Prezentuje poměr mezi ukazetelem AR-U a frekvencí kliknutí. Poznámka: Statistiky pro SUC a CR-U budou počítány pouze pokud byly definovány landing pady a statistiky pro UA-pv a AR-U pouze pokud byly definovány akce.
 • Regiony:
  Rozložení uživatelů z Česka vzhledem k regionům, ze kterých se připojovali.
 • Města:
  Rozložení uživatelů z Česka vzhledem k městům, ze kterých se připojovali.
 • Operační systémy:
  Rozložení uživatelů z Česka vzhledem k operačním systémům, které používají.
 • UCTR d.i. (User Click Through Ratio direct impact):
  Koeficient zobrazující podíl návštěvníků cookie, kterým byla zobrazena reklama a kteří provedli první kliknutí během časového limitu 2 hodin od zaznamenání relevantního zobrazení reklamy. UCTR d.i. = (návštěvníci cookie, kterým byla zobrazena reklama a kteří na ni kliknuli během 2 hodin po zaznamenání zobrazení / Dosah) x 100%
 • Rozšíření:
  Návštěvníkem definovaná událost, která je podřízena měřícímu scriptu, umístěném v reklamním formátu (flash). Statistiky obsahují pouze ta rozšíření, která byla zaznamenána během 10 hodin od zobrazení takového reklamního formátu.
 • TTExp (Time To Expansion):
  Prezentuje průměrný čas, který uplynul od zobrazení formátu po jeho první rozšíření. Jestliže návštěvník (cookie) provedl více rozšíření, pak pouze první z nich je bráno v potaz při vypočítávání počtu rozšíření. Poznámka: Statistiky budou počítány pouze pro kampaň s modelem rozšíření.
 • UExp:
  (User Expansions) Prezentuje počet návštěvníků (cookies), pro které bylo zaznamenáno rozšíření. Poznámka: Statistiky budou počítány pouze pro kampaň s modelem rozšíření
 • Frekvence zobrazení / UCTR:
  Prezentuje poměr mezi ukazatelem UCTR a frekvencí zobrazení
 • Frekvence zobrazení / UCTR d.i.:
  Prezentuje poměr mezi ukazatelem UCTR d.i. a frekvencí zobrazení.
 • První kliknutí:
  Prezentuje počet kliknutí cookie, které: 1) byly provedeny návštěvníkem cookie po každém zobrazení, 2) byly provedeny návštěvníkem cookie, pokud neproběhlo žádné zobrazení nebo zobrazení nebylo zaznamenáno, 3) byly provedeny po více jak 2 hodinách od předchozího prvního kliknutí, 4) byly provedeny návštěvníky non-cookie.