AdOcean

expand all
 • SERVERY
 • KAMPANĚ/EMISE
  • Co to jsou akce? V systému AdOcean znamená akce událost, která spočívá v provedení (načtení) skriptu z výzkumu gemiusTraffic / gemiusAudience uživatelem, který měl předtím kontakt s reklamou.

   AdOcean je schopen uvést údaje osob, které po kontaktu s reklamou (zobrazení nebo zobrazení a kliknutí) provedly zobrazení stránky, na které se nachází kód výzkumu gemiusTraffic. Takovou stránkou může být např. poděkování za provedení objednávky - tak můžeme bezprostředně zaznamenávat efektivitu naší kampaně, budeme totiž znát počet objednávek, které byly výsledkem kontatku s reklamou.
  • Jakým způsobem mohu přidávat akce do kampaně? Pokud chcete přidat akci do kampaně, je nutné nám poslat e-mail s žádostí o přidání akce s uvedením názvu kampaně a ID skriptu gemiusTraffic, který se nachází na stránce akce (ID je ve tvaru: "v8cBxtm5bCwyuTHTddf_lDyhvT.el4bQ_NxVKMe66KT.C7"), event. lze místo ID uvést odkaz na stránku akce.
  • Co to jsou landing pads? Obecně je landing pad cílová stránka kampaně, čili stránka, na kterou odkazují kliknutí na reklamy v dané kampani. Často používáme tento termín v souvislosti se skripty výzkumu gemiusTraffic (potažmo gemiusAudience), které jsou umístěny na cílové stránce. Skript gemiusTraffic může být dodán v AdOcean takovým způsobem, že bude sčítat statistiky prezentující tzv. "úspěšná kliknutí", tedy počet zobrazení cílové stránky po kliknutí na reklamu.
  • Jakým způsobem mohu přidat landing pads do kampaně? Pro přidání landing padu do kampaně je nutné, abyste nám poslali e-mail s žádostí o přidání sčítání úspěšných kliknutí s uvedením názvu kampaně a ID skriptu gemiusTraffic, který se nachází na cílové stránce kampaně (ID je bývá ve tvaru: "v8cBxtm5bCwyuTHTddf_lDyhvT.el4bQ_NxVKMe66KT.C7"), event. místo ID lze uvést i odkaz na cílovou stránku.
  • Pomoc! Reklama se neemituje! Obvykle taková situace vyžaduje okamžitou reakci. Proto je VELMI důležité uvést všechny nezbytné informace, které nám umožní rychlou lokalizaci problému. Čím více informací dostaneme a čím budou přesnější, tím rychleji se nám povede problém vyřešit.

   Nutné jsou následující informace:
   - úplný název kampaně, které se daný problém týká
   - název příkazů, kterých se problém týká
   - název umístění s názvem vydavatele/serveru, na kterých se nevyskytuje očekávaná emise (event. úplný název celé stránky/celého serveru)
   - název reklamy, které se daný problém týká krátce popsat poslední provedeno změnu, pokud se zdá, že s ní problém souvisí
   - veškeré doplňující informace, které mohou souviset s problémem a které nám mohou pomoci při řešení

   Je nutné udávat celé názvy (ne pouze jejich části nebo přibližné názvy) - dokonce i tehdy, když se může zdát, že jsou názvy jednoznačné.

   Doporučujeme pozastavit danou kampaň až do té doby, než problém vyřešíme - lokalizace problému bude pro nás snadnější.
  • Co to je SURROUND? Surround je speciální typ příkazu, ve kterém se během jednoho zobrazení internetové stránky objevují vybrané reklamy najednou.

   Např: pokud jsou na stránce ve struktuře MASTER/SLAVE tři umístění: leaderboard, skyscraper, square - potom Surround zobrazí zároveň všechny tři typy reklamy definované v jednom Surroundu. Tímto způsobem bude uživatel během zobrazení internetové stránky "obklopen" reklamami jedné kampaně.
  • Jak funguje funkce BestPerforming? BestPerforming funguje tak, že po překročení definovaného údaje se budou na umístěních emitovat pouze ty reklamy, které dosáhly nejvyššího ukazateel CTR ("Click Through Rate"), a ty, jejichž CTR se nachází v horních 10% nejvyšších dosažených CTR (pro každé umístění se CTR počítá zvlášť). Od daného data se CTR sčítá každý den u celého souboru reklam a každý den se podle něho vybírají reklamy do emise na další den.
  • Jakým způsobem funguje nabídka emise v sekvenci? Reklamy nastavené v sekvenci se budou emitovat postupně od první reklamy v sekvenci až do poslední (označené v sekvenci) reklamy. Tato poslední reklama se dále bude emitovat po celou dobu. Například - pokud máme v sekvenci reklamy A, B, C, bude emise této sekvence vypadat následujícím způsobem: nejdříve se uživateli zobrazí reklama A, potom B, potom C a dále se tomuto uživateli bude po celou dobu zobrazovat reklama C. Emise budou samozřejmě probíhat pouze do limitu uvedeného v příkazu, který odpovídá tomuto cyklu. Pořadí reklam v sekvenci je možné měnit šipkami dolů/nahoru v seznamu reklam v sekci "reklamy".
  • Neumím definovat kampaň pomocí klíčových slov, prosím o radu. Abychom mohli definovat kampaň pomocí klíčových slov, je nutné:

   Definovat kampaň v systému AdOcean.
   U kampaně se musí přidat capping na klíčová slova a slovní spojení. Do textového pole napíšeme slova a oddělíme je čárkami, např.: "elektronika, tv-video, kamery". Tím dosáhneme zacílení na libovolné z těchto tří slov, ale i na všechna slova najednou. Systém zaručuje správné fungování v rámci znaků ASCII od 33 (!) do 126 (~) (kromě "," a ":") s tím, že ignoruje velikost písmen (všechna velká změní na malá).
   Připravit internetovou stránku k obsluze tohoto typu kampaně.
   Abychom mohli umožnit realizaci takto definované kampaně, musíme na odpovídající stránce (čili na výsledné stránce vyhledávače) předat do kódu umístění AdOcean parametry (klíčová slova uvedená uživatelem) z vyhledávače.
  • Jak dlouhá může být cílová url kampaně? 2000 znaků.
  • Co je to tzv. defaultní kampaň? Defaultní kampaň není běžnou kampaní. Je to kampaň, která je automaticky spuštěna systémem, a to výhradně v případě, kdy na daném reklamním prostoru neběží žádná jiná kampaň (auto-promoční, komerční, výhradní). Účelem této kampaně je měřit tzv. nevyužitá zobrazení (reklamních pozic), která jsou posléze prezentována ve vydavatelském přístupu.

   Poznámka: Naměřené statistiky defaultní kampaně nejsou nijak zpoplatněny!
 • STATISTIKY
  • Jak často jsou statistiky aktualizované? Pokud jde o základní statistiky jako jsou všechna zobrazení, všechna kliknutí a emise, ty jsou u každé kampaně aktualizovány on-line, tj. bez jakéhokoliv zpoždění. Všechny ostatní statistiky, vyžadující složitější výpočty, jsou aktualizovány každé dvě hodiny v případě komerčních kampaní, v případě autopromočních kampaní jsou statistiky aktualizovány jednou za 24 hodin.
   V přístupu vydavatele se obecná data z reklamní plochy daného vydavatele aktualizují rovněž jednou za 24 hodin.
  • Můžete nám, prosím, vysvětlit příčiny rozdílů ve statistikách mezi statistikami AdOcean a statistikami dostupnými na adserveru X. Zdá se nám, že statistiky by měly ukazovat stejné údaje. Důležité je vědět, že ve statistikách dvou různých adserverů se budou vždy vyskytovat rozdíly. Ty vznikají ze dvou hlavních důvodů:

   - v důsledku odlišných metodologií sčítání emisí (jiný způsob vysílání cookies, jiný způsob emise, různý moment, kdy server uzná emisi za skončenou apod.)
   - v důsledku ztrát během připojení. Skripty sčítající údaje ze dvou adserverů jsou umístěné vždy v trochu jiném místě webové stránky. Jeden je vždy se sčítáním hotov dříve než ten druhý. V takovém případě skript, který skončí sčítání jako druhý, zaznamená obvykle menší počet dat. Jedná se o normální statistický jev daný tím, že určitá část připojení je přerušena nebo se z nějakého důvodu neuskuteční (problémy se sítí, uživatel uzavře prohlížeč nebo klikne na link, aniž by počkal, až se stránka úplně načte). Rozdíly budou v takovém případě tím větší, čím více času uplyne mezi spočítáním jedním a druhým systémem. Čím je obsah strany bohatší (čím více kb se stáhne mezi oběma skripty), tím větší rozdíly se mohou ve statistikách objevit.

   Statistiky, které AdOcean využívá, jsou jak známo získávány pomocí technologie Gemius (výzkum gemiusDirectEffect). Ta sčítá emise v momentě, kdy lze s velkou jistotou předpokládat, že skript zobrazující reklamu byl stažen a zpracován prohlížečem. V případě kampaní s omezeným dosahem (s limitem počtu zobrazení na jednoho uživatele) se emise navíc počítá pouze tehdy, podporuje-li prohlížeč uživatele cookies. Proto, vzhledem k podmínkám sčítání emisí systémem AdOcean, mohou být výsledky o několik procent nižší než počty udávané jinými adservery. Rozdíly v rozmezí 10 % se obvykle považují za normální.
   Jsou-li rozdíly ve statistikách výrazně větší a/nebo se rozdíly v jednotlivých dnech diametrálně mění, pak není problémem odlišná metodologie a je třeba najít pravou příčinu. V takovém případě vždy zkontrolujeme činnost serveru (emiteru) v daném období, pak analyzujeme rozdíly objevující se ve statistikách. Dost často se např. stává, že příčinou je nesprávný způsob umístění skriptů sčítajících emise na serveru. Pokud však věc vyžaduje další vysvětlení, jsme schopni dodat konkrétní údaje - logy s čísly cookies a přesnými časovými údaji o všech relevantních událostech kampaně.
   Důležité je, že čím dříve nám budou nahlášeny rozdíly v počtu emisí, tím větší je šance na rychlé nalezení problému. Nejlépe je-li kampaň stále ještě emitována.
   Chcete-li nahlásit tento typ problému, uveďte, prosím, celý název kampaně, příkazu, reklam, jichž se problém týká, a pošlete nám podrobnou zprávu o statistikách z adserveru X.
  • Proč využívá AdOcean statistiky Gemius? Metodologie vysílání cookies a měření statistik s pomocí technologie Gemius SA je dokonale vypracovaná. Gemius se jako výzkumná společnost již mnoho let věnuje internetovým výzkumům a je na trhu uznávanou firmou - svědčí o tom získání certifikátu IAB. AdOcean těchto statistik využívá proto, že jsou přesné a věrohodné.
  • Proč je v kampani A málo úspěšných kliknutí, příp. nejsou žádná (je nízký ukazatel CR)? Nejpravděpodobnější důvody:

   - Na cílové webové stránce kampaně není skript průzkumu gemiusTraffic (nebo je špatně začleněn do HTML kódu stránky) - ten právě zajišťuje počítání úspěšných kliknutí. Může se také stát, že skript se v dané chvíli na stránce nachází, ale např. v předchozím dni tam ještě nebyl.
   - Kliknutí na reklamu nevede na příslušnou cílovou stránku.
   - Reklama má více různých cílových stránek (část reklamního prostoru odkazuje na jednu stránku, druhá část na jinou) - potom se počítají úspěšná kliknutí jen na jedné z obou částí.

   V případě nízkých CR leží příčina obvykle buď na straně reklamy, nebo cílové stránky:

   - Reklama může být vytvořena takovým způsobem, že kliknutí na ni nevyvolá přesměrování ihned, ale např. po několika sekundách. Internetový uživatel, který se rozhodne na reklamu kliknout, většinou na takové přesměrování nečeká - reklamu zavře nebo přejde na jinou část stránky.
   - V případě tzv. agresivních reklam je ukazatel CR obyčejně nižší. Taková reklama je charakteristická tím, že se na ni dá snadno kliknout náhodou. Má např. znak, který se tváří, že reklamu zavírá, nebo je příliš velká či průhledná. Uživatel většinou kliká náhodně a když vidí otevírající se okno, nečeká na načtení strany a toto okno raději zavře.
   - Příčinou může být také porucha nebo přetížení serveru cílové stránky. Stává se, že nárůst pohybu na webu vydavatele, jenž je způsoben emisí reklam, je příliš velký a server této webové stránky není schopen takový nápor zvládnout.
   - Jinou příčinou může být konstrukce cílové stránky s přesměrováním. Někdy je cílová stránka vytvořena tak, že se nejprve dokončí přesměrování na další stránku. Stává se, že takové přesměrování nefunguje správně (např. ne ve všech prohlížečích) nebo značně zpomaluje načítání stránky. Počet úspěšných kliknutí pak bude menší.
   - Stránka se může načítat pomalu z důvodu slabého připojení, přetížení sítě nebo proto, že stránka má bohatý obsah a její načtení trvá déle. Často je to tak v případě, kdy je celá stránka vytvořena flash technikou a kdy je nutno počkat na načtení flash souboru, abychom mohli stránku prohlížet - uživatelé obvykle nečekají a stránku zavřou ještě před jejím načtením, takže ukazatel CR je pak nižší.
  • Proč je v kampani A malý počet kliknutí (nízký ukazatel CTR)? Příčin malého počtu kliknutí může být několik:

   - Reklama není proklikávací.
   - Reklama může být vytvořena takovým způsobem, že kliknutí na ni nevyvolá přesměrování ihned, ale např. po několika sekundách. Internetový uživatel, který se rozhodne na reklamu kliknout, většinou na takové přesměrování nečeká - reklamu zavře nebo přejde na jinou část stránky. Protože kliknutí se započítává v momentě přesměrování, ke kterému však v tomto případě nedošlo, nebudou se tato kliknutí počítat.
   - Chybí kód potřebný ke kliknutí v místě přesměrování na cílovou stránku. V případě reklamy typu HTML/JS musí být kód potřebný k započtení kliknutí umístěn (s pomocí makra <%%REDIR%%>) v každém místě, které přesměrovává na cílovou stránku. Je-li takových míst více, může se stát, že některá z nich (nebo dokonce všechna) budou omylem opomenuta.
  • Jaký je rozdíl mezi emisemi (pokusy o zobrazení) udávanými AdOceanem a zobrazeními měřenými pomocí gDE? Počet emisí je vždy o cca 5-15% vyšší než počet zobrazení udávaný gDE. Je to přirozený stav. Emise jsou údaje získané z emiteru, nezkorigované se statistikami gDE. Údaje gDE eliminují ze zobrazení všechny emise, tzn. všechna zobrazení která se neuskutečnila (např. z důvodů přerušení spojení, zavření okna prohlížeče, překliknutí ještě před stažením reklamy na jinou stránku apod.).
  • Proč je hodně emisí, ale málo zobrazení změřených pomocí gDE (proč gDE neukazuje žádné emise, ačkoli pokusy o emitování jsou zaznamenány)? Počet emisí je vždy o cca 5-15% vyšší, než počet zobrazení udávaný gDE. Je to přirozený stav (viz předchozí bod). Stává se, že v případě některých reklam je tento rozdíl o mnoho větší. Obvykle je příčinou takového stavu chybný kód reklamy. Kód počítající zobrazení pomocí gDE je umístěn na konci kódu reklamy. Pokud je kód reklamy chybný, téměř vždy bude problém i se zobrazením reklamy. Pokud nemůže být kód počítající gDE kvůli chybnému kódu reklamy realizován, pak se budou zaznamenávat emise (emiter skutečně vyemitoval kód reklamy), ale nikoli zobrazení gDE, neboť kód reklamy byl chybný. Dost často se stává, že problém s kódem javascript se vyskytuje pouze u jednoho typu prohlížeče. V takových případech se budou údaje gDE počítat jen u těch prohlížečů, kde se chyba neobjevila, zatímco emise se budou započítávat ve všech prohlížečích.
  • Klient, kterému měříme kampaň, má na svých stránkách systém Google Analytics, který ve stejném časovém období naměřil rozdílné statistiky než systém AdOcean, jak je to možné? Tato situace je obvykle dána tím, že cílová url jsou zadávána bez potřebných parametrů.
   To znamená, že v případě použití Google Analytics Refererů, tyto nejsou zaznamenány a místo nich je uvedeno pouze "adocean.pl".
   Doporučeným řešením situace je použití tzv. určujících parametrů v cílových URL.
   Více informací společně s generátorem speciálních URL naleznete např. na adrese: http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?hl=en&answer=55578
 • REKLAMNÍ PROSTOR
  • Je skutečně nutné umístit Master skript vždy do HEAD tagu? Nemůže být vložen do BODY, stejně tak jako SLAVE skript(y)? Hlavní účelem tohoto způsobu nastavení je, aby se Master skript načítal vždy dříve, než jakýkoliv Slave skript. Díky tomuto upravení (Master v HEAD sekci a Slave v BODY) je tento požadavek vždy naplněn.

   Pro kódy umístění je také velice důležité, aby se každá proměnná a funkce definovala ještě předtím, než se zavolají. Prohlížeče vykonají (načtou) kódy a poté již nejsou schopny vykonat funkci, která se k nim váže následně.
  • Lze do systému AdOcean hromadně naimportovat reklamní plochu? Reklamní prostor našich vydavatelů/serverů je rozsáhlý, jeho ruční vytvoření by bylo velice pracné. Ano, lze, pomocí:
   - speciální externí aplikace (odkaz je uveden v AdOcean dokumentaci)
   - API
   - technické podpory Gemius (po vzájemném předchozím potvrzení)
  • Mohu na umístění, které je definován jako typ A (např. leaderboard), emitovat pouze reklamy typu A (leaderboard)? Každé umístění umožňuje emitaci jakéhokoli typu a formátu reklamy. Typ umístění slouží k snadnějšímu výběru plochy k emisi a umožňuje prezentaci statistik podle jednotlivých typů, žádným způsobem však neomezuje typy reklamy, které lze emitovat.
  • Jak se mají získané kódy umístění umístit do HTML kódu stránky? Kód umístění je třeba vložit do HTML kódu stránky v místě, kde chceme danou reklamu zobrazit. Při přidávání kódu musíme dávat pozor na to, aby nebyl "polámaný". Jednou ze základních příčin nepsrávného fungování kódu je právě jeho "polámání" (čili dodatečné vložení znaků "enter"). Kód by měl být na stránku vložen přesně tak, jak je vygenerovaný systémem (obvykle 5 řádků).

   Kód by neměl být umístěn uvnitř složitých HTML struktur a jeho hlavní část by neměla být žádným způsobem editována. Umístění kódu mezi značky <DIV> může způsobit, že zobrazovaná reklama nebude viditelná - může se to stát např. v případě, bude-li styl <DIV> nastaven jako "hidden" (skrytý).

   Umístění kódu není ekvivalentní s emisí reklamy v daném místě. Sám kód nic nezobrazuje (nevysílá žádný znak ani není pixelem). Zobrazení reklamy na daném umístění závisí na definování kampaně pro danou reklamní plochu v rozhraní AdOcean.
  • Lze zjednodušit (zautomatizovat) vkládání skriptů v případě dynamicky vytvářených stránek? Obvykle se mezi sebou kódy placementů liší:
   pomocí ID skriptu. Ten vypadá takto: id="TEST_GEMIUS.Vydavatel.Pozice"

   - TEST_GEMIUS je název označující kterému uživateli (administrátorovi) patří dané umístění
   - Vydavatel je název vydavatele
   - Pozice je název konkrétního místění

   pomocí id umístění. Je to kód v podobě: v8cBxtm5bCwyuTHTddf_lDyhvT.el4bQ_NxVKMe66KT.C7, počet znaků je stálý.

   Pokud je stránka vytvářena dynamicky, je tedy možné využívat šablony skriptu a vložit pod bod a (id skriptu) i b (id umístění) proměnné, které budou při tvoření kódu přeměněny na konkrétní hodnoty.
  • Jak se mají správně vložit kódy umístění, jež jsou ve struktuře MASTER/SLAVE? Ve struktuře MASTER/SLAVE obdržíme k vložení kódy umístění typu Slave o jeden kód typu MASTER.

   Kód Master by měl být umístěn v sekci HEAD (hlavička) HTML kódu stránky. Kódy SLAVE by měly být naopak vloženy v místech, kde plánujeme zobrazení reklamy (kód SLAVE pro leaderboard v místě zobrazení leaderboardu ap.).

   Kódy Slave závisejí na kódu MASTER, proto je VELICE důležité, aby byly všechny SLAVE kódy umístěny vždy společně s jim odpovídajícím kódem MASTER. V tom by nemělo docházet k žádným změnám - např. na jedné stránce umístit kód MASTER a jen několik z jeho SLAVŮ a na druhé další část SLAVE kódů společně se stejným kódem MASTER.

   Vložení všech kódů typu SLAVE však neznamená, že se všechny typy reklam na stránce ihned zobrazí. Stejně jako v běžných případech to závisí na definování kampaně.
  • Chtěli bychom našemu vydavateli umožnit spravování jeho reklamní plochy - jak to lze udělat? V takovém případě, prosím, kontaktujte technickou podporu a udejte přesný název vydavatele, abychom mu mohli umožnit správu jeho reklamního prostoru.
 • REKLAMY
  • Chtěl jsem zobrazit brandmark, zobrazuje se však nikoli ve vrstvě, jak by to mělo být, ale uprostřed stránky a narušuje tak její uspořádání. Reklamy typu brandmark, toplayer, expand či scroller, zobrazované ve vrstvě, vyžadují speciální kód. Nemohou být definovány jako běžné reklamy typu SWF/IMG.

   Reklamy tohoto typu by měly být definovány jako typ HTML nebo JS, kam by měl být vepsán (vložen) skript popisující flashový objekt. Tento kód obsahuje funkce javascript, které zavírají reklamu, minimalizují ji, přenášejí (dragging) atd. Nejdůležitější funkcí tohoto kódu je však možnost umístit objekt ve vrstvě webové stránky, ne přímo na její ploše.

   Přípravou takového kódu se obvykle zabývají reklamní agentury, eventuálně lze využít reklamní šablony - ze seznamu možností v horní části panelu můžeme přidávat reklamy typu HTML nebo JS.
  • Kde mám uploadovat soubory reklam? Nevidím takovou možnost. V záložce "MÉDIA" každé vytvořené kampaně.
  • Mohu emitovat reklamu definovanou jako typ A (např. leaderboard) pouze na umístění stejného typu (leaderboard)? Ne, reklama může být emitována na libovolném typu umístění. Každé umístění umožňuje emitaci jakéhokoli typu a formátu reklamy. Typ umístění slouží k snadnějšímu výběru plochy k emisi a umožňuje prezentaci statistik podle jednotlivých typů reklamy.
  • V jaké specifikaci musejí být reklamy vytvořeny, aby mohly být AdOceanem emitovány? AdOcean emituje reklamy v libovolné specifikaci. Každý uživatel má možnost vytvořit si vlastní specifikaci. Adserver bude reklamu emitovat v takové formě, v jaké bude vložena do rozhraní - neklade žádné zvláštní požadavky na techniku vytvoření flash souboru, použité proměnné atd. Kód charakterizující chování reklamy (např. zavírání toplayerů, rozbalování expandů, minimalizování brandmarkerů) může být také libovolný a závisí zcela na preferenci uživatelů systému. Do rozhraní jsou také dodány šablony základních reklamních kódů, které využívají vzorovou specifikaci, kterou si tu lze prohlédnout.
  • Skyscraper, který chceme emitovat, je vytvořen v PHP. Jak lze definovat takovou reklamu? Takovou reklamu je možné emitovat pomocí AdOceanu. Je třeba ji definovat jako HTML kód - tento kód bude obsahovat IFRAME vhodných rozměrů (v tomto případě rozměrů skyscraperu), jehož zdrojem bude odpovídající soubor PHP. Aby bylo možné v takovéto formě reklamy počítat kliknutí, lze do souboru PHP dodat parametr v podobě: "soubor.php?redir=<%%REDIR%%>" a následně v souboru PHP umístit před každou URL vedoucí na cílovou stránku takto získaný parametr: $_GET['redir'].

   Příklad takového kódu:
   <IFRAME WIDTH="120" HEIGHT="600" MARGINWIDTH="0" MARGINHEIGHT="0" FRAMEBORDER="0" HSPACE="0" VSPACE="0" SCROLLING="no" BORDERCOLOR="#000000" SRC="http://server.cz/soubor.php?redir=<%%REDIR%%>"></IFRAME>